Articles

I-KZN iyayidinga inkulumo-mpikiswano eyakhayo

Kule ngosi uMtaka uphawula ngesidingo senkulumo-mpikiswano phakathi kwamaqembu epolitiki esifundazweni KwaZulu Natal.

AKUSASELE zinsuku zingaki ukuthi siye okhethweni. Izinkomba ziveza ukuthi lolu kuyoba wukhetho olumqoka kakhulu hhayi nje kulabo abaqala ukuvota noma abafisa ukuvotelwa kepha umhlaba wonke ufisa ukubona ukuthi izinguquko ezenzeka ePolokwane, lapho iqembu elibusayo laqoka uMnuz Jacob Zuma njengoMengameli walo, ziyogcinaphi nokuthi amaqembu aphikisayo eNingizimu Afrika ayakwazi yini ukuthena uKhongolose amandla.

Esinye sezifundazwe ezibhekwe ngamehlo abomvu anokulangazelela yizingqapheli kanye namaqembu ezombusazwe yiKwaZulu-Natal. Ziningi-ke izizathu ezingabekwa ekutheni yini lesi sifundazwe sibaluleke. Angizogxila kuzona-ke namuhla. Ngifisa ukukhuluma ngento engicabanga ukuthi imqoka ukuba yenzeke noma igqugquzelwe kulesi sifundazwe ukuze siphumelele. Lapha ngikhuluma ngesidingo sokuthi iKwaZulu-Natal ibe nenkulumompikiswano eyakhayo.

Ziyihlazo izinkulumo-mpikiswano esisazibonile

Omunye uyozibuza ukuthi kungani ngigqamise ukuthi “inkulumo-mpikiswano eyakhayo”? Iqiniso lithi ziningi izinhlobo zezinkulumo ezikhona lapha phandle. Kukhona lapho abantu bekhuluma ngokwakha yize noma bephikisana, kube khona lapho abantu bekhuluma khona ngokulwa nokungabekezelelani kanjalo nokuklolodelana, kube nalezo ezifundisayo nalezo okuba yindavundavu nje ugcine ungezwanga ukuthi konje bekuthiwani.

Ezinyangeni ezintathu sisabone noma salalela izinkulomo-mpikiswano ezingakhi lapho sibona amaqembu ebizelwa ezigcawini ezithile nakuyilapho enikwa ithuba lokuba ake azwane amandla.

Esisakubonile wukuthi into eqala iyinkulumompikiswano ngokhetho nemiqulu yamaqembu imane iphenduke inkundla yokuklolodelana, ukuzinweba nokunye. Esisakubonile noma esikuzwile ngumsindo nokuxabana kwabalandeli empeleni okungadingeki ngoba wonke umuntu unelungelo lokuba yilokho ayikho. Kepha okufike kucobe amathambo kulezi zinkulumo-mpikiswano esisazibonile wukwehluleka kwalabo abasuke bephethe uhlelo okungaba yisemsakazweni noma kwithelevishini.

Kuwumbono wami ukuthi umuntu onikwe amandla okuphatba uhlelo abe nekhono nolwazi kwento akhuluma ngayo kanjalo nolwazi lwamaqembu lawo asuke ephikisana. Kepha okubaluleke kakhulu wukuthi loyo onikwe amandla okuphatha uhlelo kumele asivikele isithunzi senkulumo-mpikiswano. Enye into esisayibonile wukungaziphathi kahle kwabaholi abasuke

bemenywe ukuba bazoba yingxenye yenkulomo-mpikiswano. Inqaba wukuthi abanye babo bafuna abavoti babanike igunya noma ithuba lokuba babe ngabaholi.

Umnika kanjani igunya umuntu othi nxashana ekhuluma aveze ukukhushukelwa wumoya, ukunengwa, inzondo njalonjalo? Impela esikubona noma esikuzwa kukhulunywa noma kwenziwa ngabanye abaholi bamaqembu kuyadumaza. Umholi okhululile kwezepolitiki uyazi ukuthi nxa ekhuluma emsakazweni noma kwithelevishini usuke engakhulumi neqembu lakhe noma abahlobo bakhe kepha usuke ekhuluma nezakhamuzi zonke ezilalele nezibukayo. Okubaluleke kakhulu usuke emele iqembu lakhe, eyisibuko salo.

Inkulumo-mpikiswano engoMgqibelo esiya kuwo

Lokhu kungiyisa odabeni lwenkulumo-mpikiswano ezoba khona ngoMgqibelo ePlayhouse eThekwini ngehora lesihlanu. Le nkumo-mpikiswano iyobe iphakathi kwamaqembu azongenela ukhetho lapha KwaZulu-Natal. Umuntu oyobe ephethe uhlelo lwale nkulumo mpikiswano yinsizwa yalapha eMpendle, uXolani Gwala, odume ngohlelo i-Asikhulume oluba njalo ngesonto kwithelevishini. Umehluko wale nkulumo-mpikiswano yangoMqgibelo wukuthi ayizokhuluma ngezindaba zakoGoli nakoKapa kepha iyobe igxile kwezalapha KwaZulu-Natal.

Umbuzo uyobe uthi yikuphi la maqembu ayokwenza lapha KwaZulu eminyakeni emihlanu ezayo nxashana enikwa ithuba lokuphatha. Lapha akuzolalelwa amawuwa kepha omele iqembu kuyomele ayazi into akhuluma ngayo. Asazi-ke iyozala nkomoni. Abantu abazobe behambele le nkulumo mpikiswano kuyobe kuyilabo abamenyiwe kuphela okuhlanganisa amanxusa amazwe, amalungu esiShayamthetho, iziMeya namakhansela, osomabhizinisi, abezindaba, izikhulu zikahulumeni, abezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni.

 

Share via email